Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT AOR - IS 907@ 332,5 E (Atlantic Region)
4161.705 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH - 1

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
00.40 01.00 Hindi
01.00 01.20 Tamil
01.20 01.40 Malayalam
01.40 02.00 English - India
02.00 02.45 Spanich Latin America
03.00 03.20 Ukrainian
03.20 03.40 Byelorussian
03.40 04.00 Lithuanian
04.00 04.30 Chinese
04.40 05.00 Bulgarian
05.00 05.20 Scandinavian
05.30 06.00 Holy Mass in latin
06.00 06.15 News in Italian
06.15 06.30 World news in French
06.30 06.45 World news in English
06.45 07.05 Arabic
07.05 07.20 Czech
07.20 07.35 Slovak
07.35 07.55 Polish
07.55 08.15 Slovene (except Wednesdays and Sundays)
07.55 08.15 Music (Wednesday)
08.15 09.30 General Audience in Portuguese (Wednesday)
08.15 08.35 Armenian (except Wednesdays and Sundays)
08.35 09.05 Russian (except Wednesdays and Sundays)
09.05 09.25 Ukrainia (except Wednesdays)
09.25 09.45 Byelorussian
09.45 09.50 Music
09.50 10.00 Music
10.00 10.05 News in italian
10.05 10.15 Music
10.15 10.30 Brasilian Music
10.30 10.50 Lithuanian
10.50 11.00 Music
11.00 11.10 News in French
11.10 11.30 Canale 105 FM
11.30 12.00 Spanish Latin America
12.00 12.20 World news in Italian
12.20 12.26 Music
12.30 13.00 Chinese
12.30 13.15 Holy Mass in Chinese (Saturday)
13.00 13.15 News in Spanish (except Saturdays)
13.15 14.00 Vietnamese
14.00 14.15 News in German
14.15 14.30 News in Polish
14.30 14.50 Hindi
14.50 15.10 Tamil
15.10 15.30 Malayalam
15.30 16.00 Holy Mass in English (Saturday)
15.30 15.50 English India
15.50 16.00 English (Monday-Friday)
16.00 16.15 News in French
16.15 16.30 News in English
16.30 16.50 Slovenian
16.50 17.10 Croatian
17.10 17.30 Hungarian
17.30 17.45 Czech
17.45 18.00 Slovak
18.00 18.20 Polish
18.20 18.40 German
18.40 19.00 Rosary in Latin
18.40 19.10 Rosary in Latin ( First Saturday)
19.00 19.20 News in Italian
19.10 19.30 News in Italian (First Saturday of month )
19.20 19.28 Music
19.30 19.50 French
19.50 20.20 English (Saturday and Sunday)
19.50 20.20 Hola mi gente (Tuesday-Thursday)
19.50 20.20 Latin American Musica (Mon/Wed/Fri)
20.20 20.40 Spanish
20.40 21.00 Arabic
21.00 21.20 News in italian
21.20 21.45 Night Prayer in Latin
21.45 22.00 Orizzonti Cristiani:Meditation
22.00 22.30 Chinese
22.45 23.15 English (Sunday and Monday)
23.15 00.00 Vietnamese
Sundays and Holydays (variations)
05.30 06.10 Holy Mass in latin
06.10 06.40 Non un giorno qualsiasi I parte
06.40 07.00 Non un giorno qualsiasi II parte
07.00 07.30 Weekend Divino
07.30 08.13 Holy Mass in Italian
08.13 08.27 Italian: Pagine per ogni stagione
08.30 09.50 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
08.30 09.50 Oriental Liturgy
09.50 10.00 Music
10.00 10.15 Angelus with the Pope
10.15 10.30 music
10.29 10.30 Jingle
10.30 10.55 Italian: Crocevia della Bellezza
10.55 11.00 Music
10.59 11.00 Jingle_4
11.00 11.30 Al Di L Della Notizia
19.20 19.28 Esperanto

Schedule FM created on 28-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo