Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT AOR - IS 907@ 332,5 E (Atlantic Region)
4161.705 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH-1

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
00.40 00.59 Hindi
00.59 01.18 Tamil
01.19 01.38 Malayalam
01.38 01.58 English - India
02.00 02.45 Spanich Latin America
03.10 03.30 Armenian
03.30 04.00 Russian
04.00 04.30 Chinese
04.40 05.00 Lithuanian
05.00 05.20 Latvian
05.20 05.40 Romanian
05.40 06.00 Bulgarian
06.00 06.20 Scandinavian
06.30 07.00 Holy Mass in latin
07.00 07.15 News in Italian
07.15 07.30 World news in French
07.30 07.45 World news in English
07.45 08.05 Arabic
08.05 08.20 Czech
08.20 08.35 Slovak
08.35 08.55 Polish
08.55 09.15 Slovene (except Wednesday)
09.15 10.30 General Audience in Portuguese (Wednesday)
09.15 09.35 Armenian (except Wednesday)
09.35 10.05 Russian (except Wednesday)
10.05 10.25 Ukrainia (except Wednesday)
10.25 10.45 Byelorussian (except Wednesdays)
10.45 10.50 Music
10.50 11.00 Music
11.00 11.05 News in italian
11.05 11.15 Music
11.15 11.30 Brasilian Music
11.30 11.50 Lithuanian
11.50 12.00 Music
12.00 12.10 News in French
12.10 12.30 Latvian
12.30 12.45 Holy Mass in Chinese (Saturday)
12.30 13.00 Chinese
13.00 13.10 Musical Interlude (Except Saturday)
13.15 14.00 Vietnamese
14.00 14.15 News in Spanish
14.15 14.30 News in Portuguese
14.30 14.50 Hindi
14.50 15.10 Tamil
15.10 15.30 Malayalam
15.30 16.00 Holy Mass in English (Saturday)
15.30 15.50 English India (excluding Saturday)
15.50 16.00 musical interlude (Except Saturdays)
16.00 16.30 Vespres in Latin
16.30 16.50 Albanese
16.50 17.00 Inglese
17.00 17.15 News in French
17.15 17.30 News in English
17.30 17.50 Slovenian
17.50 18.10 Croatian
18.10 18.30 Hungarian
18.30 18.45 Czech
18.45 19.00 Slovak
19.00 19.20 Polish
19.20 19.40 German
19.40 20.00 Rosary in Latin
19.40 20.10 Rosary in Latin (First Saturday of month)
20.00 20.20 News in Italian
20.10 20.30 News in Italian (first Saturday of month)
20.20 20.30 Music
20.30 20.50 French
20.50 21.20 Latin American Musica (Mon/Wed/Fri)
20.50 21.20 Hola Mi Gente (Tuesday and Thursday)
20.50 21.20 English (Saturday and Sunday)
21.20 21.40 Spanish
21.40 22.00 Arabic
22.00 22.30 Chinese
22.30 22.40 Music
22.45 23.15 Concert (except Saturday)
22.45 00.15 English (Sat-Sun)
23.15 00.00 Vietnamese
Sundays and Holydays (variations)
06.30 07.10 Holy Mass in Latin
07.10 07.40 Non un giorno qualsiasi I parte
07.40 08.00 Non un giorno qualsiasi II parte
08.00 08.30 Weekend Divino
08.30 09.13 Holy Mass in Italian
09.13 09.27 Italian: Pagine per ogni stagione
09.30 10.50 Oriental Liturgy
09.30 10.50 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
10.50 11.00 Music
11.00 11.15 Angelus with the Pope
11.15 11.29 Music
11.29 11.30 Jingle
12.00 12.30 Al Di L Della Notizia
16.50 17.00 Music
20.20 20.28 Esperanto_1

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo