Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT AOR - IS 907@ 332,5 E (Atlantic Region)
4161.705 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH - 2

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
00.30 01.00 Portuguese Brazil
01.00 01.45 Spanish Latin America
01.45 02.30 Spanich Latin America
02.30 02.50 French
02.50 03.20 English (Sunday and Monday)
03.20 04.00 Spanish to Latin America
04.00 04.30 Amharic - Tigrina
04.30 05.00 French Africa
05.00 05.30 English Africa
05.30 06.00 Portuguese Africa
06.00 06.30 Francs Africa (Monday-Saturday)
06.30 07.00 English Africa (Monday-Saturday)
07.00 07.30 Amharic - Tigrina (Monday-Saturday)
07.30 08.00 Kiswahili
08.00 08.20 Hindi
08.20 08.40 Tamil
08.40 09.00 Malayalam
09.00 09.20 Inglese India
09.20 09.30 Inglese_1 (except Mondays)
09.20 09.30 Musical interlude (Monday)
09.30 10.00 Music Latin America (Mon. Fri.Sat.)
09.30 10.00 Hola mi gente (Tuesday and Thursday)
10.00 10.15 Portuguese Brazil (Monday - Saturday)
10.15 10.30 Brasilian Music
10.30 10.50 Lithuanian
10.50 11.00 Music
11.00 11.30 Portuguese to Brasil (Monday - Saturday)
11.30 12.00 Spanish Latin America
12.30 13.00 Russian
13.00 13.15 News in Spanish
13.15 13.30 News in Portuguese
13.30 13.50 Rumanian
13.50 14.00 Musical interlude
14.00 14.15 News in German
14.15 14.30 News in Polish
15.00 15.30 Portuguese: 'Em romaria' (Thursday)
15.00 15.30 Spanish Latin America (Monday and Friday)
15.30 16.00 Arabic
16.00 16.20 German
16.30 17.00 Spanish Latin America
17.00 17.30 Portuguese Brazil
17.30 18.00 Spanish Latin America
18.00 18.30 Portuguese Africa
18.30 18.40 English
18.40 19.00 Rosary in Latin
18.40 19.10 Rosary in Latin ( First Saturday)
19.00 19.30 Philippine (Wednesday)
19.00 19.30 Spanish: En Camino (Friday)
19.00 19.30 Spanish: The Pope's voice (Tuesday)
19.00 19.30 Portuguese: 'Em romaria' (Thursday)
19.00 19.45 Igreja Lusofona (Monday)
19.02 19.30 Spanish Africa (Saturday)
19.12 19.40 Spanish Africa (First Saturday of month)
19.30 20.00 Portuguese Brazil
19.40 19.50 musical interval (Wednesday and 1st Saturday of the month)
19.45 19.50 Music (Monday)
19.50 20.00 English (Monday, Wednesday and 1st Saturday of the month)
20.00 20.30 English Africa
20.30 21.00 French Africa
22.00 22.30 Chinese
22.45 23.15 English (Sunday and Monday)
23.15 00.00 Vietnamese
Sundays and Holydays (variations)
06.15 07.45 Ukrainian Liturgy
08.30 09.50 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
08.30 09.50 Oriental Liturgy
09.50 10.30 Brasiliano Angelus (Sunday)
18.30 18.40 Musical interlude

Schedule FM created on 29-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo