Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT AOR - IS 907@ 332,5 E (Atlantic Region)
4161.705 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH-2

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
00.30 01.00 Portuguese Brazil
01.00 01.45 Spanish Latin America
01.45 02.30 Spanich Latin America
02.30 02.50 French
02.50 03.00 English (Sunday and Monday)
03.20 04.00 Spanish to Latin America
04.00 04.30 Amharic - Tigrina
04.30 05.00 French Africa
05.00 05.30 English Africa
05.30 06.00 Portuguese Africa
06.00 06.30 Francs Africa
06.30 07.00 English Africa
09.00 09.15 Portuguese Brazil
10.00 10.30 Portuguese Brazil
10.30 11.00 Music Latin America (Mon. Fri.Sat.)
10.30 11.00 Hola mi gente (Tuesday and Thursday)
11.00 11.15 Portuguese Brazil (Monday-Saturday)
11.15 11.30 Brasilian Music
11.30 11.50 Lithuanian
11.50 12.00 Music
12.00 12.30 Portuguese Brazil
12.30 13.00 Spanish to Latin America
13.30 14.00 Russian
14.00 14.15 News in Spanish
14.15 14.30 News in Portuguese
14.30 14.50 Rumanian
14.50 15.00 Musical interlude
15.00 15.30 Portuguese Brazil: 'Em Romaria' (Thursday)
15.00 15.30 Spanish Latin America (Monday and Friday)
16.00 16.30 Portuguese Brazil
16.30 17.00 Arabic
17.00 17.20 German
17.30 18.00 Spanish Latin America
18.00 18.30 Portuguese Africa
18.30 19.00 Portuguese: 'Em romaria' (Thusday)
18.30 19.00 Spanish: En Camino (Friday)
18.30 19.00 Spanish: The Pope's voice (Tuesday)
18.30 19.00 Musica Latin America (Wednesday and Saturday)
18.30 19.15 Igreja Lusofona (Monday)
19.00 19.30 Portuguese Brazil
19.00 19.30 Spanish Africa (Saturday)
19.30 19.40 Music
19.40 20.00 Rosary in Latin
19.40 20.10 Rosary in Latin (First Saturday of month)
20.00 20.30 English Africa
20.10 20.40 English Africa (first Saturday of month)
20.30 21.00 French Africa
20.40 21.10 French Africa (First Saturday of month)
21.00 21.30 Spanish to Latin America
21.10 21.40 Spanish to Latin America (First Saturday of month)
21.30 22.00 Arabic
21.40 22.00 Arabic (First Saturday of month)
22.00 22.30 Chinese
22.30 22.40 Music
22.45 23.15 Concert (except Saturday)
22.45 00.15 English (Sat-Sun)
23.15 00.00 Vietnamese
Sundays and Holydays (variations)
07.15 08.45 Ukrainian Liturgy
09.30 10.50 Oriental Liturgy
09.30 10.50 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
10.50 11.30 Angelus, commentary in pourtoguese
18.30 19.00 Music: Melodies & Memories

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo