Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Programmes to America and Middle East
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W. and M.W.


Every day
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
02.30 00.30 Portuguese Brazil
03.00 01.00 Spanish Latin America
03.45 01.45 Spanich Latin America
04.30 02.30 French
04.50 02.50 English (Sunday and Monday)
05.20 03.20 Spanish to Latin America
06.00 04.00 Arabic
07.10 05.10 Mass in Polish (Thursday)
12.00 10.00 Portuguese Brazil (Monday - Saturday)
13.00 11.00 Portuguese to Brasil (Monday - Saturday)
13.30 11.30 Spanish Latin America
15.00 13.00 News in Spanish
15.15 13.15 News in Portuguese
17.00 15.00 Portuguese: 'Em romaria' (Thursday)
17.00 15.00 Spanish Latin America (Monday and Friday)
17.30 15.30 Arabic
18.30 16.30 Spanish Latin America
19.00 17.00 Portuguese Brazil
19.30 17.30 Spanish Latin America

Schedule FM created on 29-03-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo