Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  Programmes to Central and Western Europe
Consult the page: General Informations for the frequencies in S.W., M.W. and for the Rome area in FM


Weekdays
UTC  PROGRAMMI
CET UTC
06.40 05.40 French
07.00 06.00 German
07.20 06.20 Croatian
07.40 06.40 Hungarian
08.00 07.00 News in Italian
08.15 07.15 World news in French
08.30 07.30 World news in English
08.45 07.45 Arabic
09.05 08.05 Czech
09.20 08.20 Slovak
09.35 08.35 Polish
09.55 08.55 Slovene
10.15 09.15 Armenian
10.35 09.35 Russian
11.05 10.05 Ukrainia
11.25 10.25 Byelorussian (.)
11.45 10.45 Music
11.50 10.50 Music
12.00 11.00 Portuguese Brazil (Monday-Saturday)
12.15 11.15 Brasilian Music
12.30 11.30 Lithuanian
12.50 11.50 Music
13.00 12.00 Portuguese Brazil
13.30 12.30 Spanish to Latin America
14.00 13.00 World news in Italian
14.20 13.20 Latvian
14.40 13.40 Scandinavian
15.00 14.00 News in Spanish
15.15 14.15 News in Portuguese
15.30 14.30 Rumanian
15.50 14.50 Musical interlude
16.00 15.00 News in German
16.15 15.15 News in Polish
16.30 15.30 Bulgarian
16.50 15.50 musical interlude
17.00 16.00 Vespres in Latin
17.30 16.30 Albanese
17.50 16.50 Inglese
18.00 17.00 News in French
18.15 17.15 News in English
18.30 17.30 Slovenian
18.50 17.50 Croatian
19.10 18.10 Hungarian
19.30 18.30 Czech
19.45 18.45 Slovak
20.00 19.00 Polish
20.20 19.20 German
20.40 19.40 Rosary in Latin
20.40 19.40 Rosary in Latin (First Saturday of month)
21.00 20.00 News in Italian
21.10 20.10 News in Italian (first Saturday of month)
21.20 20.20 Music
21.30 20.30 French
21.50 20.50 Latin American Musica (Mon/Wed/Fri)
21.50 20.50 Hola Mi Gente (Tuesday and Thursday)
21.50 20.50 English (Saturday and Sunday)
22.20 21.20 Spanish
22.40 21.40 Arabic
Sundays and Holydays (variations)
08.00 07.00 liturgical music
08.10 07.10 Rumenian Liturgy
09.29 08.29 liturgical music
11.50 10.50 Angelus, commentary in pourtoguese
13.00 12.00 Czech
13.15 12.15 Slovak
13.30 12.30 Music
17.00 16.00 Vespres in Latin
17.50 16.50 Music
21.20 20.20 Esperanto_1

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo