Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT AOR - IS 907@ 332,5 E (Atlantic Region)
4161.705 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH-3

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
02.30 03.00 French Africa
03.00 03.30 English Africa
03.30 04.00 Kiswahili
04.00 04.30 Amharic - Tigrina
04.30 05.00 French Africa
05.00 05.30 English Africa
05.30 06.00 Portuguese Africa
06.00 06.30 Francs Africa
06.30 07.00 English Africa
08.30 09.00 Arabo M.O.
09.15 10.35 Udienza Generale modulazione (Wednesday)
11.30 12.00 Holy Mass in English (Friday)
12.00 12.10 News in French
14.00 14.15 News in Spanish
14.15 14.30 News in Portuguese
15.30 16.00 Holy Mass in English (Saturday)
16.00 16.30 Kiswahili
16.00 16.15 Kiswahili (Saturday)
16.15 16.30 Somali (Saturday)
16.30 17.00 Amharic - Tigrina
17.00 17.30 French Africa
17.30 18.00 English Africa
18.00 18.30 Portuguese Africa
18.30 19.15 Igreja Lusofona (Monday)
19.00 19.30 Spanish Africa (Saturday)
19.40 20.00 Rosary in Latin
19.40 20.10 Rosary in Latin (First Saturday of month)
20.00 20.30 English Africa
20.10 20.40 English Africa (first Saturday of month)
20.30 21.00 French Africa
20.40 21.10 French Africa (First Saturday of month)
22.00 22.30 Arabo M.O.
22.45 00.15 English (Sat-Sun)
Sundays and Holydays (variations)
03.30 03.45 Kiswahili
03.45 04.00 Somaly
07.00 07.06 liturgical music
07.10 08.30 Rumenian Liturgy
08.29 08.35 liturgical music
09.30 10.50 Oriental Liturgy
09.30 10.50 Ge'ez Liturgy (first Sunday)
10.50 11.00 Music
11.00 11.15 Angelus with the Pope

Schedule FM created on 24-10-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo