Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  INTELSAT IOR - IS 904 @ 60 E (Indian Region)
4103.350 MHz - GLOBAL B - Polarization Rx LHCP

CH-2

Weekdays
UTC  PROGRAMMI
START END
00.05 00.35 Arabic
00.35 00.40 Station signals
00.40 00.59 Hindi
00.59 01.18 Tamil
01.19 01.38 Malayalam
01.38 01.58 English - India
02.00 02.30 Amharic - Tigrinya
02.30 03.00 French Africa
03.00 03.30 English Africa
03.30 04.00 Kiswahili
04.00 04.30 Amharic - Tigrinya
04.30 05.00 French Africa
05.00 05.30 English Africa
05.30 05.50 Armenian
05.50 06.00 Musical interlude
06.00 06.30 French Africa
06.30 07.00 English Africa
07.00 07.15 News in Italian
07.15 07.30 News in French
07.30 07.45 News in English
07.45 08.15 Arabic
08.15 08.35 Armenian
08.35 08.55 Rumanian
08.55 09.15 Arabic
09.15 09.35 Hindi (Except Wednesday)
09.15 10.35 General Audience - Natural sound (Wednesday)
09.35 09.55 Tamil (Except Wednesday)
09.55 10.15 Malayalam
10.15 10.35 English - India (except Wednesday)
10.35 11.05 Amharic - Tigrinya
11.05 11.25 Rumanian
11.25 11.30 Station signals
11.30 12.00 Holy Mass in English (Friday)
11.30 12.00 English (Except Friday)
12.00 12.10 News in French
12.10 12.40 Arabic
12.40 13.00 Spanish
13.00 13.20 World news in Italian
13.20 13.50 Amharic - Tigrinya
13.50 14.00 English
14.00 14.20 French
14.20 14.30 Musical interlude
14.30 14.50 Hindi
14.50 15.10 Tamil
15.10 15.30 Malayalam
15.30 15.50 English India (excluding Saturday)
15.30 16.00 Holy Mass in English (Saturday)
15.50 16.00 Musical interlude (Except Saturdays)
16.00 16.15 Kiswahili (Saturday)
16.15 16.30 Somali (Saturday)
16.30 17.00 Amharic - Tigrinya
17.00 17.15 News in French
17.15 17.30 News in English
17.30 18.00 English Africa
18.00 18.30 French Africa
18.30 19.00 Amharic - Tigrinya
19.00 19.30 Arabic
19.30 19.40 English
19.40 20.10 Rosary in Latin (First Saturday of month)
19.40 20.00 Rosary in Latin
20.00 20.30 English Africa
20.10 20.40 English Africa (first Saturday of month)
20.30 21.00 French Africa
20.40 21.10 French Africa (First Saturday of month)
21.00 21.20 French (except the first Saturday)
21.10 21.30 French
21.20 21.40 Spanish (Except first Saturday of month)
21.30 21.40 Musical interlude (First Saturday of month)
22.00 22.20 News in italian
22.20 22.40 Rumanian
22.40 22.45 Station signals
22.45 00.15 English (Saturday-Sunday)
22.45 23.05 Armenian (Monday - Friday)
23.05 23.15 Music (Monday-Friday)
23.15 23.35 Spanish
23.35 00.05 English Africa
Sundays and Holydays (variations)
03.30 03.45 Kiswahili
03.45 04.00 Somali
06.30 07.10 Holy Mass in Latin
07.00 07.06 liturgical music
07.10 08.30 Rumenian Liturgy
08.29 08.35 liturgical music
08.30 08.45 Kiswahili
08.45 09.15 Arabic
09.15 09.30 Somali
09.30 10.50 Oriental Liturgy
09.30 10.50 Ge'ez Liturgy
10.50 11.00 Music
11.00 11.15 Angelus with the Pope
11.15 11.29 Music

Schedule FM created on 20-12-2014


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo