các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Liên lạc

VATICAN RADIO
Vietnamese Section

Palazzo Pio
Piazza Pia, 3
00120 Vatican City

e-mail: vietnamita@spc.va