các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

Ý Cầu Nguyện Trong Tháng

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện

Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện

Ý cầu nguyện tháng 6 của Đức Thánh Cha

05/06/2018 17:12

Trong sứ điêp video với ý cầu nguyện tháng 6,  Đức Giáo Hoàng, Phanxicô mời gọi chúng ta  cầu xin Chúa để các mạng xã hội "không hủy bỏ tính cách của chúng ta, nhưng củng cố tinh thần đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ."