các mạng xã hội:

RSS:

Đài Vatican

tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và của Giáo Hội đối thoại với thế giới

ngôn ngữ:

buôn người

"Chấm dứt nạn buôn người!"

"Chấm dứt nạn buôn người!"

“Nhà Malala” – ngôi nhà dành cho các phụ nữ nạn nhân của nạn buôn người

12/07/2018 10:12

“Nhà Malala” là trung tâm tiếp đón các nạn nhân của nạn buôn người ở Công hòa Dominicana. Ngôi nhà này được các nữ tu của 3 Hội dòng điều hành. Đó là các dòng: Các Nữ tỳ chầu Thánh Thể và bác ái; các Nữ tu Thánh Tâm Chúa Giêsu; và các Nữ tu Hiến sĩ Chúa Cứu Thế.