<
Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

Africa Programmes
(W = Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun)UTC BROADCAST MW 75 m 49 m 41 m 31 m 25m 22m 19m 16m 13m
02.30

FRENCH

03.00

ENGLISH

9660-O 11625
03.30

KISWAHILI
(1,2,3,4,5,6)

9660-O 11625
03.45

SOMALI
(7 - 103.8)

7360-NO 11625
04.00

AMHARIC, TIGRIGNA

7360-NO 11625-O
04.30

FRENCH

7360-P 13765
05.00

ENGLISH

7360-P 13765
05.30

PORTUGUESE

7360-QR 11625-P 13765-OP
06.00

FRENCH
(103.8)

11625-QR 13765-PQ
06.30

ENGLISH
(103.8)

11625-QR 13765-PQ
09.30

GE'EZ LITURGY
(7 - 103.8)

15595-NO 17590-NO
11.00

ANGELUS
(7 - 105)

585 21560-PQ, QR
13.00

ITALIAN
(93.3-105)

585 21560-PQ
16.00

KISWAHILI
(6 - 103.8)

13765 15570-O
16.00

KISWAHILI
(1,2,3,4,5,7,9 - 103.8)

13765 15570-O
16.15

SOMALI
(6 - 103.8)

13765 15570-O
16.30

AMHARIC, TIGRIGNA
(103.8)

13765-O 15570-O
17.00

FRENCH
(103.8)

13765-O 15570-OP
17.30

ENGLISH
(103.8)

11625-P 13765-OP 15570-O
18.00

PORTUGUESE
(103.8)

11625-R 13765-P 15570-O
19.00

SPANISH
(6 - 103.8)

11625-QR 13765-PQ
19.40

ROSARY
(1,2,3,4,5,6,7,9 - 93.3-103.8-105)

585 11625-QR 13765-PQ
20.00

ENGLISH
(1,2,3,4,5,6,7,9 - 103.8)

11625-QR 13765-PQ
20.30

FRENCH
(1,2,3,4,5,6,7,9 - 103.8)

11625-QR 13765-PQ

Schedule OC created on 16 Oct 2014

Target areas coverde by directional antennas
Target areas covered by directional antennas.

Explanation of Symbol

W
= Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun
Daily broadcasts unless indicated.

Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of the antennas.
Omnidirectional service qhen capital letters are omitted.

MW 1260 can  be turned in Rome and surroundings.
Frequencies with asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo