Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

America Programmes
(W = Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun)UTC BROADCAST MW 75 m 49 m 41 m 31 m 25m 22m 19m 16m 13m
02.00

SPANISH
(105)

7305
10.00

PORTUGUESE
(1,2,3,4,5,6 - 93.3-103.8)

1260
11.00

PORTUGUESE
(1,2,3,4,5,6 - 93.3)

1260
11.30

SPANISH
(93.3-103.8)

1260 7305
15.00

PORTUGUESE
(4)

1260
15.00

SPANISH
(1,5)

1260
17.00

PORTUGUESE

1260
17.30

SPANISH

1260

Schedule OC created on 28 Mar 2014

Target areas coverde by directional antennas
Target areas covered by directional antennas.

Explanation of Symbol

W
= Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun
Daily broadcasts unless indicated.

Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of the antennas.
Omnidirectional service qhen capital letters are omitted.

MW 1260 can  be turned in Rome and surroundings.
Frequencies with asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo