Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

Asia & Oceania
(W = Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun)UTC BROADCAST MW 75 m 49 m 41 m 31 m 25m 22m 19m 16m 13m
00.40

HINDI-TAMIL-MALAYALAM-ENGLISH
(103.8)

7410 9560-Z
02.00

HINDI-TAMIL-MALAYALAM-ENGLISH

15470
04.00

CHINESE

21560
11.30

MASS IN ENGLISH
(5 - 103.8)

17590-N 21560-N
12.30

CHINESE
(1,2,3,4,5,7,9 - 103.8)

11875 15470
12.30

MASS IN CHINESE
(6 - 103.8)

11875 15470
13.15

VIETNAMESE
(103.8)

11890 15470
13.30

RUSSIAN

1260 9695 11850
14.30

HINDI-TAMIL-MALAYALAM-ENGLISH
(103.8)

11695 15470
15.30

ENGLISH
(1,2,3,4,5,7,9 - 103.8)

15775*
15.30

MASS IN ENGLISH
(6 - 103.8)

11695 15470-15775*
21.00

RUSSIAN

1260
22.00

CHINESE
(103.8)

7410 9600 15470
23.15

VIETNAMESE

9600 15470


NOTES

Frequencies marked with an asterisk are broadcast in digital modulation (DRM).

Schedule OC created on 27 Oct 2014

Target areas coverde by directional antennas
Target areas covered by directional antennas.

Explanation of Symbol

W
= Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun
Daily broadcasts unless indicated.

Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of the antennas.
Omnidirectional service qhen capital letters are omitted.

MW 1260 can  be turned in Rome and surroundings.
Frequencies with asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo