Trang nhàĐài Vatican
Đài Vatican   
Ngôn ngữ khác  

Asia & Oceania
(W = Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun)UTC BROADCAST MW 75 m 49 m 41 m 31 m 25m 22m 19m 16m 13m
00.40

HINDI/TAMIL/MALAYALAM/ENGLISH

11730 15470
02.00

HINDI/TAMIL/MALAYALAM/ENGLISH

15460
04.00

CHINESE
(105)

21560
11.30

MASS IN ENGLISH
(5 - 103.8)

17590-N 21560-N
12.30

CHINESE
(1,2,3,4,5,7 - 103.8)

11890 15470
12.30

MASS IN CHINESE
(6 - 103.8)

11890 15470
12.30

RUSSIAN

1260 11850 15440
13.15

VIETNAMESE
(103.8)

11890 15470
14.30

HINDI/TAMIL/MALAYALAM
(103.8)

11850 15110
15.30

ENGLISH
(1,2,3,4,5,7,9 - 103.8)

11850 15110 17500-Z*
15.30

MASS IN ENGLISH
(6 - 103.8)

11850 15110 17500-Z*
22.00

CHINESE
(103.8)

9600 11900 15470
23.15

VIETNAMESE

9600 11900


NOTES

Frequencies marked with an asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).

Schedule OC created on 28 Mar 2014

Target areas coverde by directional antennas
Target areas covered by directional antennas.

Explanation of Symbol

W
= Weekdays; H = Holydays; 1 = Mon.; 2 = Tue.; 3 = Wed.; 4 = Thu.; 5 = Fri.; 6 = Sat.; 7 = Sun
Daily broadcasts unless indicated.

Capital letters following frequencies indicate the radiation direction of the antennas.
Omnidirectional service qhen capital letters are omitted.

MW 1260 can  be turned in Rome and surroundings.
Frequencies with asterisk (*) are broadcast in digital modulation (DRM).


Chúng tôi là ai Thời biểu các chương trình Viết cho ban biên tập Sản phẩm của Đài Vatican Nối với các mạng khác Các ngôn ngữ khác Tòa Thánh Quốc Gia Thành Vatican Các buổi lễ của ĐGH
Tất cả nội dung trên mạng này đều được giữ bản quyền ©. Phụ trách Web / Tín dụng / Các điều kiện pháp lý / Quảng cáo